Ghép Sheet trong excel

Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Nhấn nút chọn file để copy các sheet từ file cần ghép lên phần mềm
Bước 2: Nếu font chữ lung tung thì bấm nút chuyển font về Times New Roman. Nếu không cần chuyển thì khỏi cần bấm
Bước 3: Bước quan trọng, nhấn nút Gộp Sheet, phần mềm tự động copy dữ liệu các sheet hiện có vào chung sheet TH
Bước 4: Kiểm tra lại copy ổn chưa, nếu ổn bấm xóa sheet để xóa các sheet mới copy vào file
Bước 5: Bấm nút kết xuất và lưu. File sẽ tự động lưu cùng vị trí để file phần mềm với tên "File da ghep du lieu.xlsx"

Link download file

https://drive.google.com/file/d/1ClelnBvZCrsj_81IQ9IKjde4HKGkv2Gk/view?fbclid=IwAR1XLdwC-KQjkov_JrOrqeei0Doiang19H09v5gpiX374_cfvw2a0WKz0GI