Lỗi nộp đính file kèm mẫu hóa đơn 11/2021

Hiện nay khi các bạn nộp phụ lục đính kèm mẫu hóa đơn sau khi thông báo phát hành hóa đơn nếu bị lỗi:

- Lỗi đã ký thành công nhưng nộp báo file chưa ký số
- Mở file word ra thấy chưa được ký số
Khi bị lỗi trên, các bạn thực hiện như sau:
- Đăng xuất tài khoản thuế và đăng nhập lại
- Chuyển mẫu hóa đơn từ file word qua file excel và lưu lại
- Đính kèm lại mẫu hóa đơn ở file excel mới hoàn thiện xong
- Ký số và nộp
Chúc các bạn thành công