Lỗi Failed to validate certificate. The application will not be executed

Cách sửa lỗi khi vào nộp tờ khai bị báo lỗi "Failed to validate certificate. The application will not be excecute"

1./ Trước tiên kiểm tra lại ngày giờ trên máy tính có đúng không. Nếu không đúng thì sửa lại cho đúng. Chạy lại nộp tờ khai có bị lỗi nữa không, nếu vẫn bị lỗi thì qua phần sau.

2./ Vào Control Panel -----> Mở Java lên chọn thẻ Advanced, cuốn xuống chọn 2 chỗ tích như hình vẽ và Ok